KURSY CEN aktualizacja co minutę
ZŁOTO
SREBRO
544 544 544
Zamknij
Produkty w koszyku

BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 25.05.2018§ 1. DefinicjePojęcia i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie należy interpretować w następujący sposób:

 

1.   „Sprzedawca” – spółka działająca pod firmą „Silesia2000” spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 173, 44-218, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000261136, REGON 240383481, NIP 6422956511.

2.   „Kupujący” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 33(1) Kodeksu cywilnego, który wyraża gotowość zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru.

3.   „Użytkownik” - podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 33(1) Kodeksu cywilnego, który rejestruje się w Sklepie Sprzedawcy.

4.   „Strona” – Sprzedawca lub Kupujący.

5.   „Strony” – Sprzedawca i Kupujący łącznie.

6.   „Towar Inwestycyjny” – towar, którego cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, w szczególności Moneta Inwestycyjna, Sztabka Inwestycyjna, Metale szlachetne.

6.   „Towar” – każdy przedmiot oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym Towar Inwestycyjny.

7.   „Sklep” – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.mennicastaropolska.pl, stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów w Internecie;

8.   „Regulamin” - niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

9.   „Siła Wyższa” – nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po zaakceptowaniu przez Kupującego Regulaminu, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej, na które żadna ze Stron nie miała wpływu ani nie mogła im zapobiec ani przewidzieć.

10.   „Adres e-mail” – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Kupujący może wysyła i odbiera wiadomości oraz inne dane.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1.   Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu.

2.   Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Kupującego, Użytkownika oraz Sprzedawcy.

3.   Sklep umożliwia dokonywanie przez Użytkownika zakupu oferowanego przez Sprzedawcę Towaru.

4.   Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.

5.   Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.   Aktualne ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia (z zastrzeżeniem regulacji § 3 ust. 2 pkt 1 dotyczących płatności przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy). Do cen sprzedaży Towaru dostarczanego do miejsca wskazanego przez Kupującego Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego, zgodnie z cennikiem, o którym Kupujący jest każdorazowo informowany w trakcie składania zamówienia.

7.   Jako termin zapłaty przyjmuje się chwilę zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy  lub przekazanie gotówki Sprzedawcy.

8.   Kopiowanie i rozpowszechnianie treści znajdujących się pod adresem internetowym www.mennicastaropolska.pl jest zabronione.

9.   Rejestracja Kupującego w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

10.   Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do:

a) działania w sposób nie naruszający praw Sprzedawcy i innych Kupujących oraz/lub innych użytkowników Internetu;

b) zapoznawania się z ewentualnymi zmianami Regulaminu, przy czym Kupujący nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu przez niego zamówienia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Sklepu;

c) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.§ 3. Złożenie i realizacja zamówienia1.   Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane według poniżej wskazanych sposobów:

a)     za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu;

b)     telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie Sklepu;

c)     pocztą internetową, pod adresem e-mail wskazanym na stronie Sklepu

d)     osobiście, w biurze Sprzedawcy, pod adresem wskazanym na stronie Sklepu.

2     Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

1)   gotówką w biurze Sprzedawcy, przy czym jeżeli płatność przekracza równowartość 15.000 euro, podlega będzie ona rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokonując płatności w biurze Sprzedawcy, Kupujący okazuje dowód osobisty;

2)   przelewem bankowym;

3.   Złożenie za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wskazanych przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w wiadomości mailowej wysłanej pod adres e-mail wskazany na stronie Sklepu produktów dostępnych w sklepie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą, na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

4.   Po złożeniu zamówienia, Kupujący– na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym lub wiadomości mailowej adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego i dostępności zamówionych przez Kupującego towarów.

5.   Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Kupującego oraz sposób Dostawy Towaru, w tym, w przypadku wyboru Dostawy przesyłką kurierską lub listem wartościowym, koszty i adres do wysyłki.

6.   Po złożeniu przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie i wraz z potwierdzeniem przez Sprzedawcę zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarta zostaje między Stronami umowa sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia towarów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

7.   Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia na dany Towar traktowane jest jako oferta kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego. W wyjątkowych przypadkach (niezależnych od Sprzedającego), Sprzedający ma prawo odmówi realizacji zamówienia bez podania przyczyn. W przypadku ww. odmowy realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie, natomiast jeśli Kupujący dokonał już zapłaty za towar, to pełna kwota tej wpłaty zostanie zwrócona na konto bankowe Kupującego.

8.   W przypadku zamówienia Towaru telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie Sklepu, Kupujący obowiązany jest podać w trakcie rozmowy telefonicznej adres e-mail, na który zostanie mu przesłane, niezwłocznie po dokonaniu zamówienia w formie telefonicznej, potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia wraz z treścią Regulaminu. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać do Sprzedawcy zwrotną wiadomość e-mail lub wiadomość sms z akceptacją przesłanego zamówienia, o treści „Akceptuję przesłane zamówienie z dnia ………….. oraz Regulamin”. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia w formie telefonicznej na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie, potwierdzeniu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail przyjęcia zamówienia do realizacji oraz przesłania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail lub sms Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu Towarów, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu oraz w niniejszym Regulaminie.

9.   W potwierdzeniu przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Kupującego oraz sposób Dostawy Towaru, w tym, w przypadku wyboru Dostawy przesyłką kurierską lub listem wartościowym, koszty i adres do wysyłki.§ 4. Wysyłka oraz Dostawa Towaru1.   Dostawa towaru odbywa się za pomocą wybranej przez Kupującego opcji, tj.:

a)     przesyłką kurierską ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia,

b)     listem wartościowym ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia,

c)     poprzez odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Wodzisławska 173, 44-218 Rybnik, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2.   Wysyłka zamówionego towaru przesyłką kurierską lub listem wartościowym odbywa się w terminie od 1 do 10 dni roboczych - od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, przy czym o aktualnym terminie wysyłki dla danego rodzaju Towaru, Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego w zwrotnej wiadomości mailowej, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

3.   Po złożeniu zamówienia w celu przyspieszenia realizacji zamówienia, Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres: sekretariat@mennicastaropolska.pl

4.   W przypadku złożenia Zamówienia, dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile Sprzedawca nie zaznaczy inaczej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Do terminu dostawy nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę lub inny podmiot dokonujący dostawy, a nie odebranej przez Kupującego z przyczyn  leżących po jego stronie.

5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Kupującemu lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

6.   Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Sprzedającego na piśmie o tym, że przesyłka nie dotarła lub dotarła w stanie budzącym zastrzeżenia, jednak nie później niż 48 godzin od daty wysyłki, określonej w wiadomości e-mail lub sms, nadanej do Kupującego przez Sprzedającego. Kupujący musi przesłać infomację Sprzedawcy drogą mailową na adres: sekretariat@mennicastaropolska.pl

7.   Brak powiadomienia sprzedającego w terminie o którym mowa w pkt. 6 zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności za powstałą szkodę.

8.   Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon lub fakturę VAT.

9.   Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy, według stawek zamieszczonych w Sklepie. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji.

10.   Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży.

11.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofywania produktów, wprowadzania nowych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie.

12.   Sprzedawca zastrzega sobie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, prawo dostarczenia zamiennie takich samych towarów pochodzących z innych mennic będących członkiem THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION.§ 5. Prawo odstąpienia od umowy1.   Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość nie przysługuje w sytuacjach wskazanych w art. 38 Ustawy, w tym w odniesieniu do umów:

a) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w szczególności złota, srebra oraz kamieni i innych metali szlachetnych.

Sprzedający informuje, że prawdopodobieństwo, w odniesieniu do Towarów Inwestycyjnych, że wahania takie wystąpią przed upływem terminu odstąpienia od umowy jest bliskie 100%.


2.   W przypadku, gdy Kupujący zawierający za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży jest konsumentem, może na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy, składając stosowne oświadczenie w termie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.   Prawo odstąpienia dotyczy towarów innych niż określone w § 5 ust. 1.

4.   Odstępując od umowy sprzedaży towaru, konsument może posłuży się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe:

https://www.mennicastaropolska.pl/uploads/files/Mennica_formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

5.   Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, kupującego prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokona zwrotu należności.

6.   W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest ona za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy:


Silesia 2000 Sp. z o.o.

ul. Wodzisławska 173

44-218 Rybnik

Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.


7.   Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.   Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzyma się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.   Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.   Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

11.   Kupujący nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedawca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 6. Reklamacje.

1.   Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

2.   W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.   Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie. Do reklamowanego towaru należy dołączy dowód zakupu oraz załączy opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4.   Reklamowany towar Kupujący odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Kupującemu zwrócone przez Sprzedawcę, w wysokości wskazanej w cenniku operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe, za przesyłkę poleconą w dniu nadania przesyłki przez Kupującego.

5.   Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od  daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

6.   Wszelkie wątpliwości dotyczące Towaru, postępowania reklamacyjnego oraz związane z realizacją zamówienia winny być kierowane na następujące dane kontaktowe:

a)  poczta elektroniczna na adres : sekretariat@mennicastaropolska.pl ;
b)  fax na numer : + 48 32 424 90 24;
c)  telefon na numer:  + 48 32 424 90 24;
d)  pisemnie na adres : „Silesia2000” sp. z o.o. , ul. Wodzisławska 173, 44-218 Rybnik.

7.   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny, nowy i wolny od wad, według wyboru Kupującego. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru.

8.   W sytuacji zwrotu środków pieniężnych Kupującemu, zwrócone zostaną one niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Kupującego lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu.

 

§ 7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) - zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest spółka działająca pod firmą „Silesia2000” spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 173, 44-218, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000261136, REGON 240383481, NIP 6422956511.


2.   Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia
płatności uzyskanych od Pani/Pana. Natomiast wymogiem zawarcia umowy oraz założenia konta w naszym sklepie internetowym jest podanie imienia, nazwiska, adresu mailowego, adresu pocztowego i numeru telefonu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czyli realizacji umowy (zawartej poprzez
zaakceptowanie przez Pani/Pana regulaminu naszego sklepu) lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem tej umowy. A także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przepisów prawa, np. gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych,

b) marketingu bezpośredniego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Jeżeli jest Pani/Pan zarejestrowanym użytkownikiem naszego sklepu internetowego,

c) ochrony lub dochodzenie roszczeń, zapewnienie rozliczalności na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uzasadnionego interesu administratora Pani/Pana danych osobowych.


4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.


5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat, chyba, że przepisy prawa nakazują inaczej.


6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.


7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.   Pozostałe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących i Użytkowników określone zostały Polityce Prywatności, pod adresem https://www.mennicastaropolska.pl/artykul/polityka-prywatnosci-2§ 8. Postanowienia końcowe1.   Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2.   Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby możliwie najwierniej zachować sens postanowienia nieważnego.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Kupujący nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.

4.   Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje Sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.§ 9. Polityka cookies • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Silesia2000 sp z o.o z siedzibą pod adresem ul. Wodzisławska 173 44-218 Rybnik.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetli stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i ich zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej   dostosowanych do ich zainteresowań.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies.  

 • Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować i ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą by również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


POLECANE

ZŁOTE ZASADY MENNICY STAROPOLSKIEJ

Bezpieczeństwo zakupów - certyfikat SSL -
Wygodne formy - płatności i dostawy -
100% - gwarancja odkupu -